KKK

Restaurování nástěnných maleb III. nádvoří zámku Český Krumlov


Nástěnné malby na fasádách III. nádvoří zámku Český Krumlov pocházejí ze sedmdesátých let 1ó. století. V neznámě době, pravděpodobně v souvislosti s barokními stavebními úpravami byly malby zakryty novou omítkou. K jejich odkrytí a první známé restauraci došlo v letech 1910 - 1913 pod vedením vídeňského malíře a restaurátora Teofila Melichera.

III. nádvoří zámku Český Krumlov, restaurování nástěnné malby

Melicher dochované renesanční malby (cca 70% ploch fasád) zčásti retušoval a zčásti překryl přemalbami. V místech, kde se původní malby nedochovaly, zejména v přízemních partiích, plochách kolem mladších okenních otvorů a pod korunní římsou provedl rekonstrukce renesančních maleb. Melicherovy písemné zprávy a částečná kresebná a fotografická dokumentace restaurátorských prací jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Českém Krumlově.

III. nádvoří zámku Český Krumlov, rekonstrukce poškozených částí omítek

Podruhé byly malby na III. nádvoří restaurovány v letech 1976 - 1979. Restaurováním byli pověřeni restaurátoři Věra Zemanová, Jan Hála a Vlastimil Lachout. Ti provedli postupně na všech stěnách nádvoří restaurátorský průzkum, zpevnění omítek a barevných vrstev, čištění maleb a odstranění či oslabení nevhodných retuší, přemaleb a rekonstrukcí. Dále bylo provedeno tmelení narušených omítek, retuše originálních maleb (cca 70 % povrchů stěn), retuše funkčních rekonstrukcí z 1et 1910 - 1913 a nové omítkové i malířské rekonstrukce v nejvíce poškozených místech. Na závěr byly nástěnné malby opatřeny konzervační fixáží. Restaurátorské zprávy z let 1976 - 1979 jsou archivovány u Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

III. nádvoří zámku Český Krumlov, rekonstrukce poškozených částí omítek

Pro potřeby účinnější ochrany zdiva, omítek a nástěnných maleb na IlI. nádvoří byl v letech 1978 - 1979 vypracován Václavem Sokolem a Jiřím Ebenhöhem průzkum zdrojů vlhkosti včetně návrhů sanačních opatření. Průzkum je uložen v archivu Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Zatím poslední restaurování maleb proběhlo v letech 1997 - 1998. Na základě výběrového řízení byly pracemi pověřeni restaurátoři Jan Severa, Jiří Říha a Vladimír Říha. Restaurátorský záměr navrhli a památkový dohled vykonávali Pavel Jerie (Státní ústav Památkové péče Praha) a Petr Pavelec (Státní památkový ústav České Budějovice). Záměrem restaurování bylo neměnit zásadně dochovaný a zažitý vzhled fasád, přičemž důraz byl položen na maximální rehabilitaci originálních maleb (cca 70 % ploch stěn) a jejich nenásilné spojení s mladšími malířskými doplňky.

III. nádvoří zámku Český Krumlov

Restaurátoři provedli komplexní průzkum maleb, hloubkové i povrchové zpevnění omítkových a barevných vrstev. Dále bylo provedeno vyčištění maleb odstranění či oslabení nevhodných rekonstrukcí přemaleb a retuší, tmelení narušených omítek, retuše a v nejvíce poškozených místech (zejména v přízemních a horních partiích) byly provedeny nové omítky s rekonstrukcí (al fresco) malířské výzdoby. Závěrem byly malby celoplošně opatřeny konzervační fixáží. Restaurátorská zpráva z let 1997 - 1998 je uložena v archivu Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích a v kanceláři Státního hradu a zámku Český Krumlov.

(pp)