KKK

Počátky divadelní kultury v Českém Krumlově (15. -16. století)

Divadelní tradice v Českém Krumlově má svou historii, dlouhou již přes pět století. První nepřímé zprávy o počátcích divadelní kultury jsou spojeny se jménem rožmberského kancléře Václava z Rovného, který někdy v 80. letech 15. století opsal komedii "Polixena" od italského autora Leonarda Bruniho. Jiná zpráva dokládá, že Václav z Rovného uvedl v letech 1497 na rožmberský dvůr humanistu Jakuba Cantera hrou "Rosa Rosensis", oslavující rožmberský vladařský rod.

Titulní list Terentiových komedií z roku 1499

K prvnímu významnějšímu rozkvětu divadelního života však došlo v 2. polovině 16. století za vlády Viléma z Rožmberka a Petra Voka z Rožmberka. Z této doby pocházejí první zprávy o divadelních představeních, která byla výsledkem bohatých společenských styků s domácí i zahraniční šlechtou,

Grafický list z Terentiových komedií

kulturní úrovně rožmberského dvora a politického postavení vladaře rožmberského dominia. Jedním z nejstarších dokladů o běžném pěstování divadelních školních představení v rožmberské rezidenci je zpráva krumlovského faráře Tomáše Bavorovského z Bavorova, adresovaná roku 1556 Vilémovi z Rožmberka přes jeho kancléře Václava Albína z Helfenburka. Je to vlastně "pozvánka" na nedávno zrežírované divadelní představení, jehož premiéra v němčině se odehrávala v Krumlově téhož roku.

Divadelní tvorba i praxe této doby je v Českém Krumlově doložena na dvou místech: na zámku a v jezuitské koleji ve městě (Horní č. p. 154). Tak například 16. 5. 1588 se při slavnostním otevření nově vybudované koleje konalo dramatické představení "Euripus", roku 1590 byla provozována hra o svatém Vítu, o deset let později předvedli na zámku jezuitští studenti hru "Ester".

Titulní list komedie Thebayda z roku 1534

Rukopisný katalog knihovny Petra Voka z Rožmberka z počátku 17. století (dnes uložený v Královské knihovně ve Stockholmu) uvádí také řadu teatrálií. Vedle řeckých a římských dramatiků, např. Aristofana, Sofokla, Euripida, Plauta, Terentia či Seneky (většinou ve vydání ze 16. století), byla zastoupena i soudobá latinská, německá a snad i česká divadelní tvorba.

K roku 1613 se vztahuje doklad o existenci dřevěného divadla s pohyblivou scénou na dvoře krumlovské jezuitské koleje (Horní č. p. 153).

(om)