KKK

Zámek Český Krumlov - prehistorie

Strategicky výhodná poloha úzkého skalního ostrohu nad brodem řeky Vltavy lákala k osídlení odedávna. Velmi důležitá byla strážní poloha lokality na staré obchodní cestě z alpských oblastí a Podunají do nitra Čech, která již v době bronzové využívala údolí řeky Vltavy.

Archelogický průzkum II. nádvoří zámku Český Krumlov Archeologické výzkumy na II. nádvoří zámku Český Krumlov


Počátky pravěkého osídlení hradního návrší v Českém Krumlově lze v současné době sledovat pouze díky archeologickým průzkumům. Bezpečně ověřené počátky osídlení, které jsou doloženy archeologickými nálezy dobových artefaktů vyspělé hmotné kultury zdejších obyvatel, sahají do období přelomu starší až střední doby bronzové. Malá kolekce keramiky dokládá pravděpodobnou existenci výšinného sídliště, možná i hradiště ze starší doby bronzové (asi 1500 let před naším letopočtem) v prostoru II. nádvoří. Analogické soudobé lokality jsou z blízkého okolí známy z Vyšného, Boletic a Mříče - hradu Dívčího Kamene. Další zlomky keramiky dokládají osídlení v období pozdní doby halštatské - asi 500 let před naším letopočtem. Rovněž v tomto období jsou výšinná sídliště či hradiště dosti běžná.

Zajímavý je výskyt keramiky pozdní doby laténské asi150 let před naším letopočtem, která však pochází nikoli z přímého archeologického průzkumu, ale pouze ze sběrů, a postrádá přesnou lokalizaci. I v tomto případě se zřejmě jednalo o doklad výšinného hradiště.

Nejstarším artefaktem pocházejícím z hradního návrší je ojedinělý nález kamenného neolitického sekeromlatu, datovaný přibližně do období 4 000 let před naším letopočtem, který byl náhodně objeven v průběhu 2. světové války. Archeologický výzkum soudobé osídlení sice neprokázal, avšak autenticitu nálezu zvyšuje zjištění sídliště kultury s lineární keramikou v zahradě pivovaru na Latránu. Pravěké osídlení hradního návrší v Českém Krumlově bylo předmětem archeologických výzkumů v devadesátých letech 20. století.

Další informace:
Zámek Český Krumlov v období gotiky
Historie zámku Český Krumlov

(mh)