KKK

Studie oživení lokality Rybářská

Lokalita Rybářské ulice a jejího nejbližšího okolí leží na velmi exponovaném místě přímo pod prostorami zámeckého zásobního zahradnictví na levém břehu řeky Vltavy. Spolu s pěší komunikací na přilehlém svahu patřila vždy k nedílné součásti historického jádra Českého Krumlova. Zapsáním města do seznamu světových kulturních památek UNESCO vzrostl i význam obnovení této části starého města. Ke splnění tohoto úkolu se spojil kolektiv odborníků různých profesí, který vypracoval studii oživení celé lokality a připravuje projekty jednotlivých akcí.

Grafický list zachycující dobovou podobu vyhlídkové komunikace v lokalitě Rybářská

Kromě gotického zdiva v jednom z objektů v Rybářské ulici bylo při stavebně historickém průzkumu objeveno i 12 barokních a 15 renesančních domů. Dalšími průzkumy bylo zjištěno, že některé objekty sloužily přímo jako součást vybavení dolů pro těžbu grafitu. Podle architektonické studie bude s použitím dobových fotografií, plánů, map a dalších archivních materiálů v lokalitě provedena komplexní rekonstrukce a dostavba domů. Kromě bydlení by objekty měly sloužit i pro drobné služby, pohostinství, výstavní prostory, umělecká řemesla apod. Dřevěná mola, postavená na řece, budou sloužit k uvazování loděk vodáků či rybářů, ale zároveň se mohou využít i pro příjemné posezení a občerstvení. Bude se tak moci zajímavě rozšířit úzký prostor Rybářské ulice a malebně jej propojit se životem na řece. Zejména v létě se tak celý prostor stane příjemnou rekreační a odpočinkovou zónou starého města a významně doplní městské panoráma viditelné ze zámecké zahrady v Českém Krumlově.

Český Krumlov, studie oživení vyhlídkového okruhu v lokalitě Rybářská, historický plán

Přilehlý svah nad Rybářskou ulicí byl již počátkem 19. století volně přístupný pěší vyhlídkovou cestou, která se stala oblíbeným cílem romantických procházek a promenád panské i měšťanské společnosti. Začlenění této komunikace do členitého přírodního prostředí je dobře vidět na plánu města z roku 1826 i na starých historických vedutách.

Český Krumlov, letecký pohled na město a zámek, v popředí zámecká zahrada, foto: Lubor Mrázek

Při podrobném průzkumu ve svahu jsou na mnoha místech ještě zřetelně viditelné pozůstatky cesty či odpočinkových a vyhlídkových plošin. Obnovením této historicky doložené promenádní komunikace se na řadě míst ve svahu otevřou překvapivé a zcela nové pohledy na historické jádro města. Nepřerušovaným pohledem bude možné obsáhnout jedinečnou architektonickou a výtvarnou hodnotu místa, kde se společně s přírodním rámcem meandrů řeky Vltavy vytváří unikátní celek, srovnatelný s památkami světového kulturního dědictví. S dostatečným nadhledem bude možné shlédnout původní gotickou půdorysnou dispozici města, převažující renesančně-barokní hmotovou skladbu drobné měšťanské architektury, monumentalitu hradu na skalním ostrohu nad řekou na straně jedné i velebnou důstojnost sakrální architektury kostela sv. Víta na straně druhé.

Dobová ikonografie zachycující průběh vyhlídkové komunikace v lokalitě Rybářská, detail mostu na pilířích

Současně s obnovou domů v Rybářské ulici a oživením vyhlídkové cesty je potřeba řešit i otázky zabezpečení stability přilehlého svahu. Během průzkumných prací byly zjištěny závažné okolnosti, které brání okamžitému zahájení obnovy a dostavby obytných objektů. Svah nad Rybářskou ulicí je nárazovým břehem řeky Vltavy s náznaky skalních říčních teras a je poměrně strmý. Nepříznivě ukloněné plochy nespojitostí komplexu metamorfovaných hornin mají v sobě místy výplně se zvýšeným obsahem grafitu. To, společně s přirozeným zvětráváním a rozvolňováním horninového masívu, vede ke vzniku velmi nebezpečných řítivých skalních pohybů. Méně nebezpečné je pak pomalé slézání pokryvných útvarů po strmém skalním podloží. Sanace těchto míst spolu s využitím plánované vyhlídkové komunikace jako stabilizujícího prvku je proto prvním předpokladem pro oživení celé lokality.

Dobový akvarel z vyhlídkové komunikace v lokalitě Rybářská

Podobně stabilizujícím prvkem budou i lesnicko - zahradnické úpravy. Jejich hlavním úkolem bude ochrana svahu před erozí a destrukcí skalního podloží. Při jejich realizaci dojde i k významné přeměně svahových porostů s ohledem na plánované využití. Přitom budou respektovány nejen biologické zákonitosti, ale i požadavky urbanistů, památkářů či ekologů.

Po dokončení celého komplexu bude stezka doplněna naučnými zastaveními s přírodovědným, báňským, historickým a architektonickým obsahem. Město tak získá nový, harmonicky propojený celek s vysokou užitnou i estetickou hodnotou, který bude beze sporu přínosem pro místní obyvatele i pro rozvoj turistického ruchu.

(sch)