I. Schlosshof des Schlosses Český Krumlov, Ansicht der Objekte Nr. 184 und 195, 2000, Foto: Pavel Slavko

I. Schlosshof des Schlosses Český Krumlov, Ansicht der Objekte Nr. 184 und 195, 2000, Foto: Pavel Slavko

.