KKK

Zámek č. p.58 - Staré purkrabství

Zámek č. p. 58 - Staré purkrabství

Lokace:
Panský úřednický dům řečený Purkrabský se nachází na vrcholu svahu I. nádvoří zámku Český Krumlov, nalevo u zámeckých schodů.

Popis objektu:
Jedná se o jednopatrový, částečně podsklepený objekt s dvoupodlažními sklepy. Je rozdělen na dvě křídla.

Stavebně historický vývoj:
Dům má nepravidelný půdorys a odhalené prvky slohu gotického, renesančního a barokního. Přízemí objektu si zachovalo renesanční ráz, a to především klenby a původní dvouramenné schodiště. Patro už nese stopy novodobějších přestaveb z 19. a 20. století. Svědčí o tom snížené stropy a změněná vnitřní dispozice. Nad východozápadním křídlem je zachován renesanční krov gotického typu. Na západní straně na něj navazuje spojovací chodba ze zámku jako součást bývalého přechodu do minoritského kláštera. Severní křídlo má krov mladší, barokní až klasicistní. Gotické a renesanční sklepy jsou značné hloubky, dosahují až 620 cm pod úrovní terénu.

Významné architektonické detaily:
Významným architektonickým prvkem je odkryté gotické okénko v horním podlaží za ohradní zdí, které svědčí o gotických základech budovy. Je zde také již zmíněné renesanční schodiště s křížovými hřebínkovými poli v přízemí, na mezipodestě a v patře s příčně valenou výsečovou klenbou. V patře a zčásti i v přízemí se předpokládá zachování starších, výtvarně hodnotných stropních konstrukcí nad sníženými podhledy.

Historie obyvatel domu:
Historie domu sahá zřejmě až do 15. století, ale první písemná zmínka pochází až z roku 1600, kde se uvádí jako obydlí obročního písaře. V roce 1624 již dům sloužil několika osobám. Žil zde purkrabí spolu s písařem polesním, písařem důchodním a sirotčím. Takto byl užíván zřejmě až do 18. století, kdy se stává obydlím knížecího purkrabího a od konce 18. století s ním dům obývá také výběrčí daní.