KKK

Zámek č.p. 59 - Nové purkrabství

Zámek č. p. 59 - Nové purkrabství

Lokace:
Budova v minulosti nazývaná Buchhalterie se nachází na II. nádvoří zámku Český Krumlov, v místě bývalého hradního opevnění s branou a padacím mostem, které oddělovalo hrad od předhradí.

Popis objektu:
Jednopatrová cele podsklepená budova je tvořena dvěma křídly. Jižním, kratším, prochází brána, která ústí na most přes Medvědí příkop. Druhé, delší křídlo ohraničuje na severní straně téměř celé II. nádvoří až k Zámku č. p. 59 - Máselnici. Obě průčelí směrem do nádvoří jsou zdobeny malbami z konce 17. století. Zbývající průčelí jsou navzdory architektonickým prvkům strohá. Příkrý krov nad oběmi křídly je původní, renesanční.

Stavebně historický vývoj:
Dům vznikl za vlády předposledního rožmberského vladaře Viléma z Rožmberka. Stavební práce vedl slavný architekt své doby Baldassare Maggi z Arogna. Dostavěn byl v roce 1578. V této době byla brána ještě opatřena padacím mostem.

Průčelí vyzdobil malíř Gabriel de Blonde. Až do počátku 18. století zůstala budova v podstatě beze změn. V roce 1708 došlo k prvním dispozičním změnám v obytné části patra. Roku 1760 byl zdvihací most přes "Medvědí příkop" nahrazen kamenným se sochami a vázami. Roku 1800 bylo přestavěno patro obou křídel na učebny, kabinety, ubytovny a kuchyni knížecího Schwarzenberského hospodářského ústavu. Roku 1842 byla část přízemí severního křídla adaptována na kasino. Během této doby prošla budova ještě mnoha drobnými úpravami. Ale podstatnou změnou byla úprava celé budovy v letech 1928 - 31 pro přemístění zámeckého archivu v Českém Krumlově a zámecké knihovny v Českém Krumlově.

 

 


Významné architektonické detaily:

Palácová budova obsahuje řadu architektonických významných detailů. Jsou to především všechny původní renesanční prvky průčelí. Tesané portály, ostění oken, ale i klenby, původní malby nádvoří a v nedávné době byly objeveny a zrestaurovány malované renesanční stropy a renesanční výmalba v prvním patře objektu. V suterénu severního křídla je klenutá prostora bývalých koníren, zabírající téměř celý půdorys, která nemá po Pražském hradu co do velikosti v zámecké architektuře Čech obdoby.

Historie obyvatel:
Původně sloužila nadzemní podlaží domu jako kanceláře a byty. Roku 1602 se zde také zmiňuje pekárna. Od počátku 17. stol. byl v patře vyhrazen byt pro vrchního hejtmana. V šedesátých letech 18. století byla Schwarzenberská garda přeložena na krumlovský zámek a kasárna zřízena v přízemních místnostech na straně k Máselnici. Od roku 1752 se zde také slibně rozvíjel výčep panského piva. Roku 1800 byl v patře zřízen již zmíněný Schwarzenberský hospodářský ústav. V té době, až do roku 1803, bylo v suterénu východního křídla vězení. V přízemí vedle kasáren bylo roku 1842 otevřeno kasino. Roku 1850 byl zrušen hospodářský ústav a místo něj zřízeny byty. Roku 1892 si nárožní místnost v patře najal spolek "Schlaraffia" pro podporu umění a humoru. Roku 1928-1931 prošel objekt celkovou úpravou pro umístění archivu a knihovny.