KKK

Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov

V interiérech hradů a zámků docházelo během staletí k proměnám interiérového vybavení. Vršily se v nich předměty užitého umění, dekorativní a umělecké artefakty i osobní věci vzpomínkové hodnoty. Pro 16. století a dobu starší se nedochoval téměř žádný mobiliář. Situace se zlepšuje směrem do mladší doby, pro 17. a 18. století, a nejlepší předpoklady pro reinstalaci zámeckých interiérů

Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov, stav haly před reinstalací

jsou pro 19. století. Pro tuto dobu se dochovala řada archivních pramenů, ke kterým náleží například inventární soupisy, pozůstalostní a dědické smlouvy, prodejní smlouvy, knihy účtů, které pomáhají zmapovat dobové interiérové vybavení zámeckých pokojů. Tyto prameny písemné povahy obohacuje pro 19. století řada ikonografického materiálu. Stylově "čisté" interiéry jsou známy z obrazových dokladů pouze pro období empíru a biedermaieru a pro dobu historického romantismu třetí čtvrtiny 19. století. Vedle kulturně historické ceny mají v tomto případě mimořádný dokumentární význam profesionální akvarelové záznamy interiérů z dvacátých až čtyřicátých let 19. století (R. a F. Altové, F. Heinrich, J. Ronzmayer, L. Piepenhagenová) i kvalitní amatérské práce. Podle dobové módy se malbě věnovaly šlechtické dívky, které tužkovou kresbou a malbou znázorňovaly šlechtické interiéry. Tento pozoruhodný ikonografický

Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov, stav haly po reinstalaci

materiál podává množství jedinečných informací o způsobech prezentace interiérových prvků, o rozmístění nábytku, obrazů, miniatur, o uplatnění textilních dekorací, o aranžování květin. Od druhé poloviny 19. století převzala dokumentární funkci při znázorňování zámeckých interiérů fotografie, která umožňuje vizuální zhodnocení té části interiérového vybavení, které bylo v úhlu fotografického záběru. Fotografie dokládají zcela zaplněné historizující šlechtické interiéry, vybavené podle vkusu majitele hodnotnými uměleckými sbírkami i předměty osobní (sentimentální) hodnoty.

Při přípravě reinstalace zámeckého interiéru je hlavním úkolem shromáždit všechny dostupné materiály písemného a ikonografického charakteru a po jejich vzájemné komparaci vyhledat, pokud existují, původní artefakty uložené v zámeckých depozitářích. K nárokům na památkovou instalaci patří autentičnost,

Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov, hudební salon před reinstalaci

pokud jsou k dispozici již zmíněné původní podklady, fotografie, obrazové nebo akvarelové záznamy a archivní materiály. Reinstalace zámeckých interiérů je možná pouze v případě, kdy lze pracovat s původním vybavením objektu, které je z větší části neporušené a neomezené ztrátami či zničením původního mobiliáře. Instalace, při níž chybí potřebná část původního mobiliáře, je vybudována na základě historické vazby mobiliáře ke konkrétním rodům, jimž daný objekt patřil. Zásadní pomůckou v tomto případě je rovněž archivní a ikonografický materiál. Není-li možno uplatnit předchozí postupy, protože se původní mobiliář vůbec nedochoval, nabízí se způsob historické rekonstrukce zámeckých interiérů dostupnými předměty, které nepatřily k původním zámeckým fondům. V tomto případě je však na danou skutečnost nutno upozornit například v průvodcovském výkladu. Bez zasazení do původního prostředí mizí identifikační a historická vazba předmětu a zbývá jen předmět jako samostatný exponát vymezené hodnoty.

V případě reinstalace interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov bylo možné pracovat s téměř kompletně dochovaným mobiliárním fondem, identifikovaným podle řady inventárních soupisů z 19. století, zachovaných pro léta 1838, 1844, 1858, 1866, 1879, 1886. Díky poznatkům vytěženým z archivního materiálu byla získána konkrétní představa o podobě a funkčním využití soukromého knížecího apartmá na zámku v Českém Krumlově v 19. století. Pro

..

interiérovou instalaci devíti pokojů Schwarzenberského apartmá bylo zvoleno období druhé poloviny 19. století, kdy tyto prostory obývali při svých pobytech na zámku kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenberku (1799-1888) a jeho manželka Marie Eleonora ze Schwarzenberku, rozená princezna z Liechteinsteinu (1812-1873). Při interiérovém řešení apartmá se plně projevil historismus s výraznou stylovou rozmanitostí. Interiéry mají druhorokokový charakter s typickou asymetrií zahuštěné nábytkové skladby a s přemírou bytových doplňků. Objevují se i prvky novogotiky a novorenesance. Dobovou atmosféru pokojů dokresluje množství barevných závěsů, podlahových koberců i cenných souborů tapisérií. Stěny jsou

..

pokryty pestrými kompozicemi obrazů, zrcadel, etažérů s evropským i orientálním porcelánem. Prostory, které poprvé v historii poskytly svým obyvatelům úplné soukromí, doplňuje množství drobnějších předmětů osobního charakteru, psací náčiní, kolekce dýmek, rodinné fotografie, košík na šicí potřeby. V současnosti je nově reinstalováno devět místností bývalého soukromého apartmá knížete Jana Adolfa II. a kněžny

Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov, dobové osvětlení, 19. století Eleonory ze Schwarzenberku. Soustava pokojů zahrnuje přijímací pokoj, salón s portrétem kněžny, kuřácký salón, příruční knihovnu knížete, malou jídelnu, salón kněžny, její kabinet a ložnici s toaletní místností.

Vzhledem k rozsáhlým mobiliářovým fondům původního interiérového vybavení zámku Český Krumlov, které jsou dosud uloženy v zámeckých depozitářích, a vzhledem k předpokládanému dalšímu zpracování archivních pramenů je možné v budoucnu předpokládat celkové rozšíření expozice o další autenticky zařízené interiérové prostory.

Další informace :
Apartmá kněžny Eleonory ze Schwarzenberku


(mh)