KKK

Restaurování nástěnných maleb IV. nádvoří zámku Český Krumlov

Nástěnné malby na IV. nádvoří zámku Český Krumlov pocházejí z osmdesátých let 16. století a jsou dílem umělců činných na dvoře posledních Rožmberků. V neznámé době, pravděpodobně v souvislosti s barokními stavebními úpravami, byly malby zakryty novou omítkou. K jejich odkrytí a první známé restauraci došlo v letech 1910 - 1913 pod vedením vídeňského malíře a restaurátora Teofila Melichera.

IV. nádvoří zámku Český Krumlov, zkoušky barevnosti a stálosti pigmentů

Melicher doceňované renesanční malby (cca 30% ploch fasád) zčásti retušoval a zčásti pokryl přemalbami. V místech, kde se původní malby nedochovaly, zejména v přízemních partiích, plochách kolem mladších okenních otvorů a pod korunní římsou, provedl rekonstrukce renesančních maleb. Melicherovy písemné zprávy a částečná kresebná a fotografická dokumentace restaurátorských prací jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Č. Krumlově.

IV. nádvoří zámku Český Krumlov, zkoušky barevnosti a stálosti pigmentů, detail

Podruhé byly malby na IV. nádvoří restaurovány v 1etech 1971 - 1975. První etapou těchto prací byli pověřeni restaurátoři Petr Bareš a Jaroslav Rezek. Ti v 1etech 1971 - 1972 provedli především preventivní přelepy (gázou a impregnovanými papíry) a transfery (sejmutí a uložení v depozitáři) nejvíce poškozených partií. V následujících letech 1973 - 1975 byly postupně restaurovány malby na všech průčelích IV. nádvoří. Tým restaurátorů ve složení Petr Bareš, Jan Hála, Věra Králová, Vladimír Lachout, Dana Vachudová a Jan Vachuda provedl hloubkové i povrchové zpevnění omítkových a barevných vrstev, osazení transferů, čištění maleb, Snímání nevhodných retuší, přemaleb a rekonstrukcí a tmelení poškozených omítek. Dále byly provedeny retuše původních renesančních maleb, retuše barevně odlišných ale funkčních rekonstrukcí z období 1910 - 1913 a nové omítkové a malířské rekonstrukce v nejvíce poškozených místech. Restaurátorské zprávy z období 1971 - 75 jsou archivovány na Státním památkovém ústavu v Českých Budějovicích.

IV. nádvoří zámku Český Krumlov, stav před rekonstrukcí IV. nádvoří zámku Český Krumlov, stav po restaurování

Pro potřeby účinnější ochrany zdiva , omítek a nástěnných maleb na IV. nádvoří byl v letech 1978 - 1979 vypracován Václavem Sokolem a Jiřím Ebenhöhem průzkum zdrojů vlhkosti včetně návrhů sanačních opatření. Průzkum je uložen v archivu Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

IV. nádvoří zámku Český Krumlov Zatím poslední restaurace maleb na IV. nádvoří se uskutečnila v roce 1997. Na základě výběrového řízení byly pracemi pověřeni restaurátoři Josef Novotný a Petr Novotný. Restaurátorský záměr navrhli a památkový dohled vykonávali Pavel Jerie (Státní ústav Památkové péče Praha) a Petr Pavelec (Státní památkový ústav České Budějovice). Záměrem restaurování bylo neměnit zásadně dochovaný a zažitý vzhled fasád, přičemž důraz byl položen na maximální rehabilitaci originálních maleb (cca 30%) a jejich nenásilné spojení s mladšími doplňky. Restaurátoři provedli komplexní průzkum maleb, hloubkové i povrchové zpevnění omítkových a barevných vrstev. Dále bylo provedeno vyčištění maleb, odstranění či oslabení nevhodných rekonstrukcí, přemaleb a retuší, tmelení narušených omítek, retuše maleb a v nejvíce poškozených místech (zejména v přízemních partiích) byly provedeny nové omítky s rekonstrukcí (al fresco) malířské výzdoby. Závěrem byly malby celoplošně opatřeny konzervační fixáží. Restaurátorská zpráva je uložena v archivu Památkového ústavu v Českých Budějovicích a v kanceláři Státního hradu a zámku Český Krumlov.

(pp)