KKK

Zámek Český Krumlov ve 20. století

Bedřich Havránek, Český Krumlov, olej Na počátku 20. století se kníže Adolf Josef ze Schwarzenberku (1832-1914) začal zabývat otázkou obnovy krumlovského zámku. Uvědomoval si jeho kulturní a historický význam a v roce 1900 se rozhodl část schwarzenberských reprezentačních pokojů zpřístupnit veřejnosti. V roce 1909 se přistoupilo k restaurování maleb Maškarního sálu, zámeckých nádvoří (III. nádvoří zámku Český Krumlov, IV. nádvoří zámku Český Krumlov) a fresek v renesančních pokojích, zabílených v roce 1748. Restaurátorské práce byly zadány vídeňskému akademickému malíři Theofilu Melicharovi, jehož pracovní metody však vyvolaly mezi odborníky silnou polemiku.

Nový vládnoucí kníže Jan Nepomuk (1860-1938) se musel vyrovnat se vznikem samostatného československého státu, rušícího šlechtická privilegia a s ekonomickými důsledky zákonů o pozemkové reformě, dokončené v roce 1931, které znamenaly pro Schwarzenberky ztrátu rozsáhlých půdních fondů, statků, lesů a průmyslových podniků.

V roce 1939 odešel poslední reprezentant rodu JUDr. Adolf ze Schwarzenberku (1890-1950) do zahraničního exilu. V roce 1940 byl majetek rodu Schwarzenberků zkonfiskován gestapem. Po válce v květnu 1945 byla zavedena česká národní správa. V roce 1947 vstoupil v platnost zákon č. 143/47 Sb. tzv. Lex Schwarzenberg, kterým majetek schwarzenberské primogenitury na území Československa přešel na Zemi českou. Po zrušení zemského zřízení v roce 1950 se stal definitivně majetkem československého státu a správu zámku v Českém Krumlově převzala Státní památková správa Praha, která zahájila inventarizaci veškerého movitého majetku.

Zámek Český Krumlov, večerní koncert Mezinárodního hudebního festivalu na II. zámeckém nádvoří, srpen  1999, foto: Lubor Mrázek Zámek Český Krumlov, IV. nádvoří, svatebčané, foto: Zdena Flašková

Podle zákona č. 22/58 Sb. z roku 1958, o kulturních památkách, převzalo správu majetku Krajské středisko státní památkové péče; od počátku 60. let do roku 1972 byl Státní zámek Český Krumlov ve správě ONV v Českém Krumlově, pak přešel znovu do správy Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody. S platností od 1.1.1991 zřídilo ministerstvo kultury Československé republiky podle zákona č. 20/87 Sb. Státní památkový ústav v Českých Budějovicích. Od toho roku Státní památkový ústav v Českých Budějovicích vykonává právo hospodaření ke státnímu majetku, tedy i vůči Správě zámku v Českém Krumlově.

Zámecká věž a mincovna v Českém Krumlově, historické foto  Fotografie zámku Český Krumlov z roku 1929

Československý stát otevřel brány zámku veřejnosti, ale údržba areálu, která si vyžadovala značné finanční prostředky byla nedostatečná a zámek chátral. Přesto si mnoho domácích i zahraničních odborníků uvědomovalo jedinečnost této památky. Zámecký komplex i město Český Krumlov získalo postupně status nejvyšší památkové ochrany - v roce 1963 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací, v roce 1989 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou a v roce 1992 byl celý historický komplex zapsán do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Zámek má charakter veřejně přístupného památkového objektu a ke dnešnímu dni jsou návštěvníkům zpřístupněny nejvýznamnější části interiérového i exteriérového charakteru. Dvě prohlídkové trasy (I. prohlídková trasa zámku Český Krumlov, II. prohlídková trasa zámku Český Krumlov) v horní části zámku seznamují návštěvníky s původními historickými interiéry ze 16., 18. a 19.století, rekonstruovanými podle dobových inventárních soupisů a ikonografického materiálu. Zpřístupněna je zámecká věž (Zámek č. p. 59 - Zámecká věž) s vyhlídkovým ochozem a přilehlými prostorami Hrádku.

Panoramatický pohled na Český Krumlov (letecký)

Výstavní haly v budově Mincovny (Zámek č. p. 59 - Mincovna) a Máselnice (Zámek č. p. 59 - Máselnice) na II.nádvoří zámku nabízí po dobu sezóny tematicky zaměřené výstavy ze zámeckých depozitářů. Ve čtyřech podlažích goticko-renesančních sklepů IV. nádvoří zámku Český Krumlov je soustředěna expozice keramické tvorby.Mimořádně zajímavá je prohlídka interiérů znovu zpřístupněného barokního zámeckého divadla v Českém Krumlově, kde probíhá zkušební prohlídkový provoz. Přes čtyřicet budov a palácových stavení rozložených kolem pěti zámeckých nádvoří a rozsáhlá plocha barokní zahrady je k dispozici pro exteriérové prohlídky (Služby turistům v areálu zámku Český Krumlov).

Souběžně s prohlídkovým programem probíhá v areálu zámku po celou sezónu bohatý kulturní a společenský život. Tradicí jsou čtyři festivalové projekty, desítky večerních koncertních a divadelních představení, vernisáže výstav, mezinárodní kongresy, symposia či odborné semináře a další kulturně společenské aktivity na zámku Český Krumlov.

Město Český Krumlov, pohled na řeku Vltavu, vodáky a zámek, foto: Lubor Mrázek

Obnova zámku Český Krumlov v současnosti a v nejbližších letech, s cílem udržet a zdůraznit původnost památkového areálu je prvořadým úkolem Správy zámku Český Krumlov a celé řady spolupracujících institucí, zřizovatele - Ministerstva kultury České republiky a správce - Státního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Další informace:

(mh)