IV. nádvoří zámku Český Krumlov

Soubor palácových stavení obklopující IV. nádvoří zámku se vytvářel v jednotlivých stavebních etapách od poloviny 14. do 18. století. Přes složitý stavební vývoj si budovy uchovaly renesanční charakter z doby svého největšího rozkvětu ve 2. polovině 16. století za panování vladaře Viléma z Rožmberka (1535-1592). Charakteristický vzhled jim vtisklo působení architektů Antonia Ericera Vlacha, Baldassara Maggiho z Arogna či malíře Gabriela de Blonde.

Na upraveném a místy otesaném skalním masivu jsou pod nádvořím vícepodlažní klenuté sklepy, stavěné jako spolehlivý základ pro zdi palácových stavení, které dosahují výšky až několika desítek metrů. Interiéry tří pater zámeckých sklepů s výstavou keramické tvorby jsou zpřístupněny návštěvníkům.

IV. nádvoří zámku Český Krumlov Malby na IV. nádvoří zámku Český Krumlov, detaily figurální výzdoby nad arkýřem

Charakter velkorysé a monumentální renesanční rezidence nejen že nebyl stavebními úpravami 17. a 18. století setřen, ale naopak byl respektován. Mimo jiné o tom svědčí malby fasád obou nádvoří znázorňující alegorické a mytologické výjevy a osobnosti z řeckých a římských dějin. Malby vznikly kolem roku 1588. Jejich autor není znám, ale podle způsobu provedení pocházel malíř pravděpodobně z Francie nebo z jihozápadního Německa. Práce na fasádách v 17. a 18. století nevedly k jejich likvidaci, pouze byly v letech 1909 až 1912 zčásti zrestaurovány a doplněny schwarzenberským restaurátorem Theofilem Melicherem. Horní hrad má pro návštěvníky zámku zvláště velký význam, neboť jsou zde zpřístupněné interiéry ve dvou prohlídkových trasách.

Další informace:

(ps)