KKK

Statut Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

Preambule

Nadace se stala během své dosavadní činnosti institucí, jejíž prestiž a profesionalita se stala garancí neziskového sektoru a rozvoje demokracie a občanské společnosti regionu Český Krumlov. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov byla založena především s cílem získat dostatečné množství finančních prostředků na obnovu, propagaci a popularizaci této jedné z nejstarších a nejkomplexněji dochovaných divadelních památek na světě. Společně se správou zámku Český Krumlov a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem České Budějovice usiluje nadace o zajištění finančních prostředků na údržbu, restaurátorské a rekonstrukční práce, na výrobu kopií, na zajištění budoucího provozu i na vybudování divadelního muzea ve vazbě na barokní divadlo. Nadace barokního divadla se soustřeďuje na využití areálu zámku pro pořádání odborných seminářů, konferencí, popularizačních a společenských akcí, divadelních a hudebních festivalů s cílem umožnit přístup a studium unikátních hodnot.
Nadace Barokního divadla ve své činnosti navázala na činnost Thalia Barock Bohemia, která byla založena pod českým ekvivalentem Nadace Barokního divadla zámku Český Krumlov dne 27.10.1992 u Obvodního úřadu pro Prahu 7 na odboru vnitřních věcí pod evidenčním číslem N17 se sídlem v Praze, ppl. Sochora. Jejími zřizovateli byli: Mgr. Václav Mikule, Patria spol. s r.o. a PhDr. Pavel Slavko. Správní rada Nadace Barokního divadla (Thalia Barock Bohemia) dne 18.5.1994 rozhodla, že jméno a sídlo nadace bude změněno. Z tohoto důvodu došlo dne 11.10.1994 u okresního úřadu v Českém Krumlově, odbor vnitřních věcí k zaregistrování Nadace Barokního divadla se sídlem Zámek 59, Český Krumlov, IČO 600 84 081.

Čl. 1
Název a sídlo nadace

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Zámek 59, 381 01 Český Krumlov
IČO: 600 84 081

Čl. 2
Zřizovatelé nadace

Zřizovateli nadace jsou:
Mgr. Václav Mikule, nar. 27. 8. 1949, Evropská 100, Praha 6
Patria spol. s r.o., IČO: 47051736, Puchmajerova 34, 252 63 Roztoky u Prahy
Dr. Pavel Slavko, nar. 2.10.1956, Zámek 59, 381 01 Český Krumlov

Čl. 3
Účel nadace

Nadace svými aktivitami podporuje rozvoj demokracie a občanské společnosti regionu.
Účelem nadace, jejího vzniku a její činnosti je zachránit, obnovit a ke všeobecnému prospěchu podporovat zámecké barokní divadlo Český Krumlov, jeho muzeum včetně jeho správy. Barokní divadlo s muzeem je nedílnou součástí Státního hradu a zámku Český Krumlov a proto se stává účelem nadace i podpora a garance všech neziskových aktivit a dalších činností vedoucích k obnově, prosperitě a revitalizaci Státního hradu a zámku Český Krumlov, města a jeho regionu.


Čl. 4
Výše nadačního jmění

Nadační jmění tvoří:
1. Zajištěný fond kvalifikovaných investorů SIN CZ 0008473840, počet podílových listů 10.000.000,- Kč, v hodnotě 10.000.000,- Kč.
2. Podřízený vklad u Záložna Creditas, spořitelní družstvo, IČ: 63492555, v částce 10.000.000,- Kč
3. Podřízený vklad u Záložna Creditas, spořitelní družstvo, IČ: 63492555, v částce 1.010.000,- Kč
4. Termínovaný vklad na jeden roku u J&T Banka, a.s., IČ: 47115378, založený na základě smlouvy o vkladovém účtu ze dne 14.11.2012 na dva roky, ve výši 2.500.000,- Kč.
5. Termínovaný vklad u Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo, IČ: 63492555, založený na základě příkazu ke zřízení termínovaného vkladu ze dne 29.11.2012 na dva roky, ve výši 2.500.000,- Kč.
6. Termínovaný vklad u WPB Capital, spořitelní družstvo, IČ: 25780450, založený na základě smlouvy ze dne 27.11.2012 na jeden rok, ve výši 2.500.000,- Kč.
7. Termínovaný vklad s obnovou u Metropolitní spořitelní družstvo, IČ:25571150, založený na základě smlouvy ze dne 13.11.2012 na jeden rok, ve výši 3.500.000,- Kč.
8. Termínovaný vklad u Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, IČ: 64946851, založený na základě smlouvy ze dne 21.11.2012 na dva roky, ve výši 2.500.000,- Kč.

Výše nadačního jmění: 34.510.000,00 Kč.

 

Čl. 5 Správní rada

Správní rada má 7 členů
Jiří Bláha, nar. 2.4.1978, bytem Liberec II - Nové Město, Růžová 298/5
Vladimír Darjanin, nar. 11.7.1960, bytem Praha 1, Valdštejnská 4/150
Václav Mikule, nar. 27.8.1949, bytem Praha 10, Mládežnická 3602/4
Petr Peřina, nar. 4.11.1944, bytem České Budějovice, Boženy Němcové 12

Pavel Slavko
, nar. 2.10.1956, bytem Český Krumlov, Zámek 59
Martin Voříšek, nar. 10.10.1974, bytem České Budějovice, U Černé Věže 318/8
Josef Zbořil
, nar. 7.11.1943, bytem Český Krumlov, 5. května 275

 1. Počet členů správní rady je tři a více, přičemž počet členů vyšší než tři nemusí být číslo dělitelné třemi.
 2. Funkční období členů správní rady je tříleté. Po uplynutí funkčního období se členství prodlužuje na další funkční období, pokud člen nerezignuje, správní rada jej neodvolá, či nenastaly jiné právní překážky, jež by mu bránily ve výkonu funkce. Správní rada volí ze svého středu předsedu správní rady. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady nejméně dvakrát ročně.
 3. Správní rada může odvolat člena správní rady z důvodů stanovených zákonem.
 4. Správní rada je usnášeníschopná v přítomnosti alespoň tří členů.
 5. K rozhodnutí správní rady o sloučení nadace je třeba souhlasu dvou třetin všech členů správní rady. V ostatních případech je k rozhodnutí správní rady nutný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných členů správní rady. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 6. Správní rada rozhoduje o věcech svěřených jí zákonem.
 7. Správní rada schvaluje grantová pravidla nadace a grantová pravidla z výnosů prostředků z NIF na společné schůzi s dozorčí radou.
 8. Způsob jednání: V běžných záležitostech jednají členové správní rady nadace navenek samostatně. K právním úkonům, na základě nichž dochází k dispozici s majetkem či k uzavírání smluv jsou oprávněni samostatně v plném rozsahu jednat tito členové správní rady: Petr Peřina, Pavel Slavko. Podepisování za nadaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu nadace připojí člen správní rady svůj vlastnoruční podpis.
 9. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda správní rady nebo jednatel nadace vyvolat usnesení správní rady per rollam písemným, dálnopisným, e-mailovým nebo faxovým dotazem u všech členů správní rady. Takové usnesení je platné, pokud s ním souhlasí všichni členové správní rady. Usnesení per rollam musí být na nejbližším zasedání správní rady zapsáno do zápisu.
 10. Není-li člen správní rady ddvakrát po sobě řádně omluven (písemně, telefonicky nebo emailem) za nepřítomnost na schůzi správní rady, předseda správní rady, předseda správní rady mu může písemně navrhnout, aby vystoupil ze správní rady a stát se členem Klubu přátel barokního divadla na zámku Český Krumlov.

 Čl. 6
Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada má 4 členy:
   František Jenerál,nar. 21.10.1952, bytem Velečin, Žaltice
   Vratislav Kulhánek, nar. 20.11.1943, bytem České Budějovice, Janáčkova 5
   Petr Pavelec, nar. 1.1.1965, bytem České Budějovice, J. Bendy 23
   Václav Straka, nar. 26.7.1945, bytem České Budějovice, Litvínovická 10a
 2. Funkční období členů dozorčí rady je tříleté.
 3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání dozorčí rady.
 4. Předseda podepisuje zápisy z jednání dozorčí rady. Zápisy jsou v jednom stejnopise předávány předsedovi správní rady.
 5. Členové dozorčí rady jsou zváni na jednání správní rady.
 6. Dozorčí rada schvaluje grantová pravidla nadace a grantová pravidla výnosů z prostředků  z NIF na společné schůzi se správní radou

Čl. 7
Správce nadačního jmění

 1. Správní rada jmenuje správce nadačního jmění. Pokud není jmenován správce nadačního jmění, je za administrativní správu odpovědný člen správní rady oprávněný jednat jménem nadace ve věcech majetkových po celou dobu svého pověření, pokud správní rada nerozhodne jinak.

 Čl. 8
Náklady na správu nadace

Celkové roční náklady nadace související se správou nadace nesmí převýšit 5% z hodnoty nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku k 31. prosinci kalendářního roku.

Nadace realizuje k naplnění svých cílů dle čl. 3 Statutu a na základě § 23, zák. č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech ve znění násl. na vlastní účet odborné, popularizační a sponzorské projekty, náklady na vlastní projekty se započítávají do nákladů na správu nadace.

Čl. 9
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Nadace bude poskytovat na základě grantových pravidel příspěvky zejména na:

 1. na podporu rozvoje demokracie a občanské společnosti regionu, především pak na rozvoj občanského sektoru regionu
 2. na renovaci a revitalizaci objektů v areálu Státního hradu a zámku Český Krumlov
 3. na celkovou obnovu fondu barokního divadla (fondem barokního divadla je míněna nemovitá a movitá podstata budovy barokního divadla a divadelního muzea)
 4. na přípravu a produkci autentické barokní opery
 5. na odbornou činnost podporující funkční museum a divadlo
 6. na badatelskou činnost v souvislosti s výše uvedenými odstavci
 7. na popularizaci a vydavatelskou činnost ve prospěch fenoménu barokního divadla

Nadace bude poskytovat příspěvky za těchto podmínek:

 1. Veškeré finanční prostředky vynakládané přímo na obnovu majetku Národního památkového ústavu, respektive státu, budou na základě dalších smluv převedeny na správce památky barokního divadla (Národní památkový ústav České Budějovice), který je užije v souladu s účelem nadace dle znění patřičných smluv.
 2. Finanční prostředky se kterými hospodaří správní rada Nadace barokního divadla budou použity dle účelu nadace na základě vyhodnocení nabídek vyzvaných subjektů a to vždy dle patřičných smluv.
 3. Studijní a badatelské stáže a pobyty a další příspěvky budou udíleny zájemcům na základě žádostí vyhodnocených správní radou nadace, neurčí-li správní rada jinak.
 4. Na finanční prostředky poskytované nadací není právní nárok. O hodnocení žádosti bude nadace žadatele informovat, avšak není povinna neposkytnutí finančních prostředků zdůvodňovat.

Čl.10
Finanční prostředky z Nadačního investičního fondu

Na základě Smlouvy o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov se stala Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov příjemcem finančních prostředků ve výši 5.565.000,- Kč.

a

na základě Smlouvy o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č.1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřené podle § 18, odst. 2)písm. a)bod 5 zák. č. 171/91 Sb. (dále jen Smlouva) mezi Fondem národního majetku České republiky a Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov a Dodatku č. 1 k této smlouvě se stala Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov příjemcem finančních prostředků ve výši 12.326.000,- Kč, na základě dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 00107-2003-211-D-N-63-03 částku 4.136.000,- Kč, na základě dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 00107-2003-211-D-N-63-04 částku 3.120.000,- Kč a na základě dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 00107-2004-211-D-N-63-05 částku 7.257.000,- Kč a na základě dodatku č. 7 ke Smlouvě č. 00107-2006-453-D-N-63-07 částku 1.590.000,- Kč. Celkem je Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov příjemcem prostředků ve výši 33.994.000,- Kč.

Tyto nadační dary českého státu podléhají zvláštnímu režimu, který popisuje tento článek statutu nadace.


Uložení

 1. Příspěvky z Nadačního investičního fondu jsou určeny k uložení do nadačního jmění nadace, v němž musí zůstat natrvalo.
 2. Nadace je odpovědná za bezpečné uložení příspěvků a za vytváření podmínek pro jejich zhodnocování
 3. Příspěvky mohou být vloženy pouze do banky nebo do investiční společnosti, které mají povolení působit na území České republiky.
 4. Příspěvky mohou být vloženy a zaregistrovány do nadačního jmění pouze ve formě:
  a) vkladů na zvláštním účtu u banky, nebo pobočky zahraniční banky působící na území České republiky.
  b) investičních instrumentů emitovaných v členském státě Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoji (dále jen „OECD“) znějících na českou nebo cizí měnu:
  - instrumenty peněžního trhu,
  - směnky a jiné obdobné cenné papíry za předpokladu, že emitentem cenného papíru je banka se sídlem v České republice nebo, že rating takového cenného papíru provedené alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami dosahujícím nejméně stejné kvality jako rating České republiky, provedený alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami,
  - dluhopisy a jiné cenné papíry představující pohledávku, jež jsou registrovány na veřejném trhu v členském státě OECD,
  - podílové listy otevřených podílových fondů, popřípadě podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými, než uzavřeného typu, jejich statut omezuje investice do akcií a obdobných instrumentů do výše 30 % za předpokladu, že podílový fond popřípadě jednotka kolektivního investování byla zřízena podle příslušných předpisů České republiky pro potřeby nadací a jejichž činnost je kontrolována podílníky z řad nadací,
  - podílové listy otevřených podílových fondů popř. podíly vydané jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu.
  c) Celková hodnota následujících investičních instrumentů nesmí přesáhnout 30% hodnoty příspěvků:
  - investiční instrumenty v cizí měně
  - podílové listy otevřených investičních fondů, popřípadě podílů vydaných jednotkami kolektivního investování jinými než uzavřeného typu, mimo podílové listy a podíly uvedené v odst. b,
  - dluhopisy, jejichž rating provedený alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami nedosahuje nejméně stejné kvality jako rating České republiky a provedeným alespoň dvěma mezinárodními ratingovými agenturami.

Tato povinnost může být změněna dodatkem smlouvy mezi MF ČR a Nadací barokního divadla zámku Český Krumlov v případě novely zákona č. 277/1997 Sb.

Použití

 

6. Nadace nesmí příspěvky spotřebovat, může čerpat pouze výnosy z příspěvků.
7.  Nadace má povinnost každoročně užít celý výnos nejpozději do konce následujícího roku.
8. Výnosem z příspěvku vloženého do nadačního jmění za příslušný kalendářní rok je úrok z finančních prostředků dle tohoto článku. Úrok se stanoví ve výši 0,5 úrokové sazby PRIBID za jeden rok. Pro účely výpočtu úroku se stanoví úroková sazba PRIBID pro 1 rok jako aritmetický průměr dvanácti hodnot PRIBID pro 1 rok vyhlášených ČNB a platných vždy pro první pracovní den v kalendářním měsíci.
9. Nadace má povinnost vytvářet podmínky pro každoroční zhodnocování příspěvku v nadačním jmění.
10. Nadace má povinnost rozdělovat nadační příspěvky třetím osobám z výnosů z příspěvků z nadačního investičního fondu formou veřejně vyhlášených otevřených programů.
11. Nadace poskytne nadační příspěvek třetí osobě jen na základě smlouvy stanovující konečného příjemce nadačního příspěvku a omezující počet dalšího přerozdělování. Z účasti na veřejném otevřeném výběrovém řízení jsou vyloučeny:
• fyzické osoby - podnikatelé
• právnické osoby založené za účelem podnikání, politické strany a politická hnutí, společenství vlastníků jednotek, církve a náboženské společnosti, církevní právnické osoby vyjma církevních právnických osob poskytujících sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby
• nadace, jsou-li součástí jejich nadačního jmění prostředky kategorie NIF
• stát, jednotky územní samosprávy
• právnické osoby veřejného práva s výjimkou příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol
• právnické osoby, na jejichž rozhodování nebo činnost fakticky nebo právně, mají přímo nebo nepřímo vliv členové správní rady, revizor, nebo členové dozorčí rady, nebo zaměstnanci nadace, nebo osoby jim blízké.  
Budou-li třetími osobami, kterým bude poskytován nadační příspěvek, příspěvkové organizace, potom vždy jen za podmínky, že samy vloží nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt.

 

Výroční zpráva

 

11. Nadace má povinnost ve výroční zprávě informovat samostatně o správě příspěvku z Nadačního investičního fondu. Výroční zpráva musí obsahovat tyto údaje:
a) výši příspěvku vloženého do nadačního jmění,
b) výnosy z příspěvku vloženého do nadačního jmění za příslušný rok,
c) komu byl v příslušném roce poskytnut nadační příspěvek, v jaké výši a k jakému  účelu a za jaké období byla povinnost poskytnou nadační příspěvek plněna,
d) výši nákladů na správu a navýšení nadačního jmění
e) samostatně provedený audit hospodaření s výnosy, vyplývajícími z prostředků poskytnutých FNM ČR a  MF ČR s tím, že MF ČR má právo souhlasu s výběrem auditora
f) grantová pravidla

 

Kontrola

 

12. Nadace je povinna oznámit MF ČR veškeré změny týkající se jejího sídla a jejích statutárních orgánů a osoby odpovídající za administrativní správu nadačního jmění.
13. Nadace má povinnost vést odděleně v účetnictví příspěvek z nadačního investičního včetně nákladů na správu.
14. Nadace má povinnost poskytnout Radě vlády pro nestátní neziskové organizace dodatečně vyžádané informace pro posouzení správy příspěvků.
15. Správce nadačního jmění, pokud je jmenován, je s nadací ve smluvním vztahu pro výkon této funkce.
16. Nadace má povinnost vést odděleně v účetnictví příspěvky z Nadačního investičního fondu včetně nákladů na jeho správu.
17. Nadace zajistí samostatný audit hospodaření s příspěvky NIF do nadačního jmění a výnosy z těchto příspěvků.
18. Nadace se zavazuje poskytnout MF ČR pro účely kontroly veškeré informace zacházení s nadačním jměním získaným z Nadačního investičního fondu MF ČR je oprávněn přezkoumat užití prostředků poskytnutých z Nadačního investičního fondu.
19. Nadace má povinnost zaslat výroční zprávu a zprávu auditora do jednoho měsíce po jejich vydání MF ČR a Radě vlády pro nestátní neziskové organizace a to nejpozději do sedmi měsíců po konci kalendářního roku.

 

 Sankce

Při nedodržení podmínek stanovených v tomto článku budou proti nadace uplatněna sankční ustanovení dle
čl. VIII. přílohy k Dodatku č. 8 - Smlouva o převodu zbývajících prostředků určených usnesením PS Parlamentu
ČR pro účely podpory nadací ve II. etapě uzavřená podle § 18, odst. 2) písm. a) bod 6) zák.č. 171/1991 Sb. ve
znění Dodatků č. 1-8 dne 5. 3. 2009.  

 

Čl. 11
Výroční zpráva

Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6. za předchozí rok
Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu. Zpřístupněna bude též v sídle nadace po předchozí
domluvě a na Internetové adrese: www.foundation.ckrumlov.cz

Čl. 12
Závěrečná ustanovení


Tento statut byl schválen správní radou na 59. schůzi 27. června 2013.
Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude přiložen k návrhu na změny zápisu v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, jeden stejnopis bude zaslán Ministerstvu financí České Republiky a jeden stejnopis bude založen v dokumentaci nadace.
Tento statut může být měněn a doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky, vždy však na základě schválení správní radou nadace a se souhlasem příslušného rejstříkového soudu.

Za nadaci:

 

Univ.prof. Petr Peřina v. z.
předseda správní rady

PhDr. Pavel Slavko, v. r.
jednatel správní rady