KKK

Obnova zámku Český Krumlov v současnosti a v nejbližších letech

Současný stavebně technický stav památkových objektů a jejich způsob využití je často předmětem diskusí vedených v širokém kruhu občanů, příznivců památek i profesionálních pracovníků. Filosofie, metodika či koncepce obnovy památky je velmi specifický problém, který vzhledem k jisté subjektivnosti, mezioborovým souvislostem a dobovým názorům či módním vlivům nelze jednoznačně formulovat. Polemiky, vášnivé diskuse a někdy i nekonstruktivní spory mezi aktéry jsou toho dokladem.

Obnova zámku Český Krumlov v současnosti a nejbližších letech, Zámek č. p. 177 - tzv. Renesanční dům, obnovený interiér 1. patra

Je nutné si uvědomit, že na rozdíl od muzejní správy či galerijní práce jsou památkové objekty posledními střípky bohaté mozaiky minulosti dochované do dnešní doby v určité celistvosti, souvislosti - tj. přírodní okolí, architektura, architektonický detail, původní interiér, vybavení interiéru, archivní či ikonografická dokumentace vztahující se k památce a naznačující již zaniklé souvislosti. Právě tato výjimečná hodnota autentického prostředí by měla být předmětem zájmu a základní orientací při hledání cesty obnovy.

Zámek č.p. 177 - tzv. Renesanční dům, depozitář prospektů zámeckého barokního divadla, 2000, foto: Stanislava Slavková

Také je nutné mít stále na mysli smysl a poslání památkové péče. Ten spočívá v uchování kulturních hodnot v co nejlepším stavu, v maximální rozmanitosti druhů, v co největším počtu a pokud možno co nejdéle do budoucna. Ideální je uchovat památku v původním stavu včetně jejího okolí, dispozice hmot, struktury materiálu a jiných souvislostí.

Obnova zámku Český Krumlov v současnosti a nejbližších letech, restaurovaný přístup do interiéru Zámku č.p. 59 - Zámecká věž Obnova zámku Český Krumlov v současnosti a nejbližších letech, restaurovaný interiér Zámku č.p.59 - Zámecké věže


Soudobá měřítka a nároky na památkový objekt však vedou nutně ke kompromisům. V případě obnovy detailu je možné prosazovat krajní meze autenticity. V případě obnovy většího celku začne působit omezení soudobých technologií, stavebně technických předpisů, současných potřeb popřípadě módního názoru dnešního člověka.

Zámecká zahrada Český Krumlov, Kaskádová fontána, restaurátor sochařské výzdoby p. Kerel při práci, 2000, foto: Jiří Olšan

Při obnově památky je velmi prozíravé prosazovat stejný přístup jak k "velkým hodnotám", tak i ke zdánlivým maličkostem. Zásady restaurování obrazů lze adekvátně aplikovat na restaurování celé budovy. V případě obnovy interiéru nebo budovy může mít původní hřebík stejný význam jako autentická dlažba, omítka, nástěnná malba, krov, dispozice budovy, dispozice areálu, přírodní okolí atp. Toto vše a řada dalších zásad je cestou k uchování autenticity památky, autenticity prostředí, tedy tomu, co lze souhrnně označit jako "genius loci".

Zámek Český Krumlov, objekt č.p. 59 - Hrádek, detail malířské výzdoby fasády, foto: Lubor Mrázek

Stavební obnovu památky bude vhodné i terminologicky označovat jako restaurátorskou práci, ne rekonstrukci. Určitým vodítkem při obnově mohou být tyto zásady:

  • podrobná znalost souvislostí a historie místa, stavebního vývoje památky, původní funkce, vazby na člověka v minulosti i současnosti
  • pokládat důraz na autenticitu celku i detailu
  • hledat spíše postupy konzervační, rekonstrukce užívat pouze v minimálním rozsahu
  • respektovat původní technologie a materiály včetně povrchové úpravy
  • velmi uvážlivě zvažovat míru instalace inženýrských sítí
.. ..

  • minimalizovat novodobé technické doplňky a v případě jejich nezbytnosti hledat spíše klasické formy a užívat klasické materiály
  • dávat vyznít přirozeným strukturám materiálů, nestírat patinu či omšelost povrchů
  • vytvářet přirozené přírodní prostředí či usilovat o dobové formy aranžérských či krajinářských úprav
  • hledat cesty úspornosti, přirozenosti, jednoduchosti
  • pro každou činnost hledat dobový vzor, který by měl být vodítkem pro realizační tým od architekta po řemeslníka

Zámek Český Krumlov, Plášťový most, oprava v roce 2000, foto: Lubor Mrázek

Obnova památky je neustálý proces hledání optimálního výrazu a každá nově zjištěná skutečnost nutí přehodnocovat a zvažovat dosavadní kroky. S odstupem času a z hlediska nových zkušeností musíme konstatovat, že se nám nepodařilo pokaždé najít optimální řešení. I to je jeden z důvodů nezbytné opatrnosti a pokory. Areál Státního hradu a zámku v Českém Krumlově je mimořádný rozsahem historického a kulturního dědictví. Ve vysokém procentu je dochován původní charakter a atmosféra místa. Současné i budoucí zásahy musí tento vzácný fenomén zachovat. Za nejcennější stavební či restaurátorské zásahy považujeme ty, které nezpochybňují podstatu památkových hodnot tj. autenticitu, ty, které nejsou výrazně patrné, popřípadě ty, které s citem a pochopením rehabilitují původní formy. Je nutno podotknout, že celkově příznivější výsledek mají interiérové práce, kde se již tradičně uplatňuje restaurátorský a konzervátorský přístup. Na obnově exteriéru je stále výrazně patrný tlak soudobých možností, technologií a technického vybavení společnosti konce 20. století.


Restaurátorka Lea Konvalinková při práci, foto: Zdena Flašková Další informace:

Výsledky restaurování a rekonstrukce zámecké věže v Českém Krumlově
Studie rekonstrukce medvědária na zámku v Českém Krumlově
Návrh restaurování a rekonstrukce Hrádku
Restaurování nástěnných maleb III. nádvoří zámku Český Krumlov
Studie využití sklepů III. nádvoří zámku Český Krumlov
Reinstalace historických interiérů II. prohlídkové trasy zámku Český Krumlov
Restaurování nástěnných maleb IV. nádvoří zámku Český Krumlov
Obnova zámeckého divadla v Českém Krumlově
Rekonstrukce kaskádové fontány v zahradě zámku Český Krumlov
Studie oživení lokality Rybářská

(ps)