KKK

Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna

Zámek č. p. 178 - Zámecká jízdárna 

Původní název:
Zimní jízdárna (v něm. originále Winterreitschule).

 

Lokace a popis objektu:
Prostá bloková stavba s mansardovou střechou navazuje na severní nároží zámecké zahrady v Českém Krumlově. Její podélná osa je orientována ve směru jihozápad-severovýchod. Zámecká jízdárna není spojena se zámeckou zahradou přímo, protože leží dosti hluboko pod její úrovní. Nad úroveň balustrády vystupuje pouze střecha, krytá pálenou krytinou a mohutný komín se štukatérsky zdobenou hlavou. Svým dlouhým nízkým průčelím se jízdárna otvírá směrem k přilehlé terase bývalé letní jízdárny, na níž navazuje i funkčně - zámecká jízdárna sloužila k výcviku v jízdě na koni v době, kdy to nepříznivé počasí neumožňovalo v této části zámecké zahrady. Mezi letní a tzv. zimní jízdárnou je obdélníkový nástupní prostor , jenž je na jihozápadní straně vymezen opěrnou zdí dolního parteru zámecké zahrady. Tato opěrná zeď je členěna velkou nikou zakončenou konchou. Úzké severovýchodní průčelí jízdárny vyrůstá ze skalnatého svahu, otevřeného do prostoru Jelení zahrady. V současnosti je průčelí zakryto porostem stromů náletového původu.

Součástí objektu jízdárny byly také stáje pro koně, trojlodní prostor o devíti klenebních polích, sklenutý do čtyřech sloupů a vybudovaný v podzemí pod terasou tzv. dolního parteru zámecké zahrady.

Stavebně historický vývoj:
Prostor dnešní Zámecké jízdárny byl v 16. století zřejmě součástí původní rožmberské zahrady, uváděné jako zahrada nad zámkem. Svědčí o tom jednak výše uvedená nika v opěrné zdi - bez kompoziční vazby k terase letní jízdárny a budově zimní jízdárny - a dále nález opěrné zdi pravděpodobně renesančního původu na přístupové cestě od zámku.

Dva plány "Nové zahrady" ( datované kolem roku 1702 ) ukazují v prostoru dnešní budovy jízdárny blíže neurčenou stavbu , obsahující jednu místnost, přístupnou třemi dveřními otvory a osvětlenou třemi okny, z toho jedním sdruženým.

Stavba zimní jízdárny byla prvním počinem během vlády mladého knížete Josefa Adama ze Schwarzenberku ( 1741 - 1782 ) při přeměně jeho českokrumlovského sídla v duchu vídeňského rokoka.

Projekt vypracoval vídeňský architekt Andreas Altomonte, pozdější císařský dvorní a polní inženýr a dvorní divadelní kreslič. Jízdárna se stavěla mezi lety 1744 až 1746. Vcelku prostou stavbu krášlí nad vchody a na východním čele stavby štuková výzdoba sochaře Jana Antonína Zinnera ( asi 1708 - 1763 ), absolventa vídeňské akademie. Některé detaily jsou dílem vídeňského štukatéra Matyáše André. Motivy výzdoby supraport a štítu jsou čerpány z dobových vojenských reálií - vojenské prapory, kopí a jiné bojové rekvizity a trofeje dodávají jinak velmi hravé a místy až vtipné štukové výzdobě triumfální ráz.

Architektura jízdárny ( uspořádání jejího prostorného vnitřního sálu s dvěma balkóny, portály i severovýchodní štít ) je krumlovskou variantou monumentálních realizací Emanuela Fischera z Erlachu při přestavbě vídeňské císařské rezidence. Severovýchodní štít s bohatou plastickou výzdobou se původně výrazně uplatňoval v dálkových průhledech přes Jelení zahradu ( dnes je průhled uzavřen porostem stromů náletového původu ).

Na sochařské výzdobě interiérů s J.A. Zinnerem spolupracoval opět štukatér M. André a budějovický mistr Josef Dietrich. Malířskou dekoraci jízdárny provedli František Jakub Prokyš a Josef Putz. Dvorní vídeňští malíři Jan Canton s Martinem van Meytensem vytvořili kolem roku 1745 rozměrné závěsné jezdecké portréty Josefa Adama ze Schwarzenberku a jeho manželky Marie Terezie, rozené z Liechtensteinu, umístěné ve štukových rámech nad bočními vraty jízdárny.

Jako celek představuje architektura zimní jízdárny svým intaktním a v mnoha detailech zachovaným výrazem mimořádnou historickou hodnotu. Svou koncepcí, výzdobou, prostorovým měřítkem a především řešením průčelí stavby reprezentuje věrně rysy vídeňského rokoka a i tím je v českých zemích ojedinělá.

Zimní jízdárna sloužila svému původnímu účelu až do začátku 2. světové války. V poválečném období byl sál jízdárny využíván jako tělocvična a sklad souboru kulis ze zámeckého divadla. V 2. polovině 70. let byla zimní jízdárna přebudována pro kulturně společenské využití.

Další informace:
Možnosti pronájmu v areálu zámku Český Krumlov
Zámecká jízdárna