KKK

Zámek č. p. 62 - krčma Markéta

Lokace, popis, původní pojmenování domu:

Č. p. 62 - původně "dům hlídače zámecké zahrady v Českém Krumlově", dnes krčma Markéta - přiléhá z vnější strany k severozápadní ohradní zdi zámecké zahrady v místě, kde tzv. horní zahrady přechází do níže položeného tzv. dolního parteru. Stavení v sobě zahrnuje i objekt brány, která tvoří protiváhu hlavní vstupní bráně v jihovýchodní ohradní zdi zahrady.

 Stavebně historický vývoj:
Při opravě fasády brány (č.p. 62) bylo zjištěno, že tato brána obsahovala v minulosti klenutý průjezd stejných rozměrů jako brána jihovýchodní. Později, pravděpodobně v souvislosti se stavbou vlastního domu, byl průjezd zazděn a vstup do objektu zajišťovaly pouze dveře v kamenném ostění.

 

Existence domu je doložena na plánu "Nové zahrady" ( datován kolem roku 1702 ), který ukazuje oproti velmi zjednodušeně podané zámecké zahradě až překvapivě podrobně (ve zcela chybném měřítku) tento objekt. Stavení bylo přístupné pouze zvnitřku zahrady.

Ze vstupní síně byla přístupná světnice s třemi okny a dále místnost s pecí, osvětlená dvěma okny. Přes tuto místnost se chodilo do zadní světnice s dvěma okny.

 

K domu byla na severní straně k ohradní zdi zahrady přistavena kůlna, která byla přístupná zvláštním vchodem pouze zvnitřku zahrady.

Dům byl několikrát upravován, jak dosvědčují zachované plány z 19. a 20. století. Nicméně po celou dobu jeho existence je doloženo, že byl obydlím hlídače zámecké zahrady. Tuto funkci přestal plnit až v 70. letech tohoto století. V té době zde bylo zřízeno WC pro návštěvníky zámecké zahrady a především otáčivého hlediště.