KKK

Zámek č. p. 57 - Solnice

Zámek č. p. 57 - Solnice

Lokace:
Nárožní budova bývalé solnice sousedí s Červenou branou, hlavním vstupem do areálu zámku. Objekt uzavírá na severní straně I. nádvoří zámku Český Krumlov.

Popis objektu:
Objekt upoutává pozornost svou vysokou střechou krytou prejzovou krytinou. Je jednopatrový nepodsklepený a krovem kdysi procházela spojovací chodba vedoucí ze zámku do kláštera minoritů. Základní obrys je pravidelný, což svědčí o tom, že budova vznikla v jedné stavební etapě pro danou funkci.

Stavebně historický vývoj:
Původní sloh z doby výstavby jednoznačně určuje gotický lomený portál a dnes již pouze ve fasádě analyticky naznačená okénka stejného stáří. Jednotné prostory přízemí i patra byly určeny ke skladování zrna. Podobné gotické sýpky z přelomu 15.-16. stol. známe například ze zámku Bechyně nebo ze Švihova. K prvním změnám v objektu dochází až v 18. století. Kolem roku 1723 byly zhotoveny nové stropní konstrukce a střecha pokryta prejzy. Z roku 1753 je doloženo zbudování nového krovu, který je zde do současnosti. Roku 1875 - 6 vznikla dispozice současného trojtraktu se střední chodbou. V té době byl přenesen vstupní portál z původního místa na pravé straně průčelí a umístěn na místo dnešní. V roce 1939 byla valná část budovy rekonstruována a zbudována kotelna. Roku 1946 byl objekt adaptován pro kancelářské účely.

Významné architektonické detaily:
Gotický lomený portál, z části zachovalý gotický krov.

Historie obyvatel domu:
Prvním spolehlivějším dokladem o existenci budovy je nedatovaný inventář budov na panství vzniklý v souvislosti s jeho prodejem Petrem Vokem z Rožmberka císaři Rudolfu II. Habsburskému. roku 1601. Budova je zde zmíněna jako obročnice. Roku 1610 zřejmě vyhořela spolu se sousedním Zámek č. p. 56, ale písemná zpráva o tom není. Během celého 17. století se vyskytují jen sporadické zmínky o prosté existenci obročnice. Ke změně využití došlo až počátkem 18. stol., kdy byla změněna tradiční trasa solního obchodu. Nová trasa vedla přes Krumlov a potřebný sklad byl zřízen právě v přízemí domu č. p. 57. Na konci 18. stol. byl solní sklad zrušen, přestal se používat i jako sýpka a zůstal prakticky prázdný. Roku 1876 byl dům upraven na obytný se čtyřmi služebními byty. Tomuto účelu sloužil dům až do roku 1946, kdy byly vnitřní prostory přestavěny na kanceláře a využívány pro potřeby Veřejné bezpečnosti.

Legenda:
Vypravuje se, že v tomto domě hodně strašilo. Někdy lidé, kteří zde bydleli, neměli vůbec klidné noci. Mají to prý na svědomí dva strážci, kteří tu hlídali sůl. Nudnou stráž si krátili hrou v kostky. Jeden z nich hodně vyhrával a tomu druhému naopak štěstí nepřálo. Dostal zlost a chtěl se pomstít. Mezi strážci došlo k lítému zápasu, při kterém oba rozvášnění rváči přišli o život. Občas i dnes jsou slyšet zvuky zápasu, rozvášněné hlasy a vzdechy umírajících.