KKK

Nástěnné malby IV. nádvoří zámku Český Krumlov

Malby na stěnách kolem IV. nádvoří zámku Český Krumlov vznikly asi v roce 1588 v souvislosti se stavebními úpravami provedenými za vlády Viléma z Rožmberka. (Renesanční přestavby zámku Český Krumlov). Všechny zdi jsou podobně jako na III. nádvoří opatřeny malovaným bosovaným kvádrovým zdivem, které je členěno střídavě pásem s výjevy v oválných polích a širším pruhem s nikami, ve kterých jsou znázorněny malované sochy. Malba stěn je zakončena výrazným úzkým pruhem s motivem fiktivních kamenných volut.

Figurální výjevy v pásech mezi patry jsou až na malé výjimky zničeny nebo poškozeny natolik, že nelze určit jejich náměty. Diagonální desky představují pravděpodobně scény z antické mytologie a z Ovidiových Metamorfóz. V obdélníkových polích mezi prvním a druhým patrem jsou znázorněny alegorie pěti Smyslů, z nichž nejzřetelnější jsou alegorie Hmatu a Čichu. Ozbrojence v nikách prvního patra východní a severní stěny lze jen těžko rozeznat. Ve třech výklencích jižní stěny stojí pravděpodobně Charitky, na stěně západní muž ve zbroji a žena s větévkou. V nikách druhého patra stojí na východní straně pravděpodobně sochy planet - Saturn a Sol, na jižní straně Mars, Venuše a Merkur, tedy stejné postavy jako na před-cházejícím nádvoří. Za pozdějším přístavkem rohové spojnice křídla východního a jižního stojí muž v dobovém kroji, snad umělec nebo donátor.

Nástěnné malby na IV. nádvoří zámku Český Krumlov, detail

Do sedmi nik severní stěny umístil malíř alegorie Víry, Naděje, Lásky, Střídmosti, Síly, Moudrosti a Spravedlnosti. Významové propojení všech maleb je už dnes těžko zjistitelné. V malbách je užito více barev než na před-cházejícím nádvoří. Kromě třech základních odstínů šedé, černé, okru a hnědočervené, je zde ještě užito zelené a modré, což však spolu se skutečností, že architektonické články jsou kla-deny libovolně, bez vzájemné vazby a řádu umenšuje věrohodnost tohoto napodobení skuteč-ného členění. Zato malby postav jsou živější a plastičtější než na třetím nádvoří, možná i díky kvalitě předlohy. Autor maleb není znám, podle způsobu malby pocházel pravděpodobně z Frank nebo jihozápadního Německa.

Detail malby na III. nádvoří zámku Český Krumlov, detail s figurou antického bojovníka Detail malby na III. nádvoří zámku Český Krumlov


V roce 1997 byly nástěnné malby na IV. nádvoří zámku zrestaurovány (Restaurování nástěnných maleb IV. nádvoří zámku Český Krumlov).

(mh)